Kesälaskennan tunnusluvut

Tunnuslukujen laskutapa riistakolmion kesälaskennassa.

Tiheys (T)

Kanalinnut lasketaan 60 m leveältä pääkaistalta. Tiheys ilmaistaan lintujen lukumääränä metsämaan neliökilometriä kohti.

T = N / 0,06 L

N = havaittujen lintujen lukumäärä, L = laskentalinjan pituus (km), vakio 0,06 on laskentakaistan leveys (km)

esim. 8 teertä: 8 teertä / (0,06 km * 12 km) = 11,11 teertä/km^2

Muutos (M)

Tiheyden prosenttinen muutos edellisvuodesta.

M = 100 (T(v) – T(v-1)) / T(v-1)

T(v) = kuluvan vuoden ja T(v-1) = edellisvuoden tiheys.

Runsausindeksi (I)

Vuoden runsausindeksi on tiheyden poikkeama kauden 1990-95 keskiarvosta, jolle on annettu arvo 100. Huomaa, että tämä tunnusluku poikkeaa vesilintulaskennassa käytetystä runsausindeksistä siten, että tässä vertailuluvun ”perustasoksi” on määritetty vuosien 1990-95 keskiarvo.

I = 100 T(v) / TK

T(v) = tarkasteltavan vuoden tiheysarvo ja TK tiheyden keskiarvo kaudelta 1990-95 (kuva 4).

Poikasosuus

Poikaslintujen prosenttiosuus kaikista havaituista linnuista.

Poikuekoko

Poikasten keskimääräinen lukumäärä havaituissa poikueissa.

 

kuva_4_ kesalaskentaind

Esimerkki riistakolmion kesälaskennan tiheysarvon suhteesta runsaus-indeksiin. Runsausindeksin vertailuluku, “tiheyden perustaso”, on vuosien 1990-95 keskiarvotiheys, jolle on annettu arvo 100. Muutos (M) on tiheyden prosenttinen muutos edellisvuodesta.

Kesälaskennassa kanalintutiheydet lasketaan suoraan laskentakaistan pinta-alan avulla. Tämä johtaa lievään aliarvioon, sillä kaikkia laskentahetkellä linjalla olevia yksilöitä ei havaita (linnut väistävät lähestyvää laskijarintamaa). Ruotsalaistutkimuksen mukaan aikuisista metsoista ja teeristä (koiraat, poikueettomat naaraat) havaitaan noin 60 %; poikueet emoineen löydetään paljon tehokkaammin, lähes 100 %:n todennäköisyydellä.

Kanalintulaskentatuloksen lievää aliarviota alueellisissa lintumäärissä kompensoi se, että riistakolmiot sijaitsevat lievästi keskimääräistä puustoisemmilla alueilla. Seurantaan nämä virhetekijät eivät vaikuta, sillä niiden voimakkuus lienee samansuuruinen vuodesta toiseen.

 

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi