Sommarräkning

2020
Småviltstammarna fortsätter i väntad riktning – sydliga arter klarar sig allt bättre

Jägarna har under föregående vinter igen förtjänstfullt inventerat djurspår i snön längs vilttrianglar runt om i landet. Triangelinventeringen producerar viktig information om hur småviltstammarna utvecklas lokalt. I hela Finland utfördes vinterinventering av totalt 586 vilttrianglar, varav 39 var åkertrianglar. Vintern var rekordvarm i hela landet och det fanns exceptionellt lite snö i landets södra och mellersta delar. I Norra Finland fanns det däremot exceptionellt mycket snö, vilket också det kan störa inventeringen. Stammarnas utveckling granskas över inventeringens 32-åriga historia, men senaste vinterns spårtätheter jämförs också med föregående vinter och de fem senaste årens medeltäthet. I många fall har de årliga lokala växlingarna varit relativt små eller slumpmässiga, eller deras riktning har inte väsentligt avvikit från stammarnas långfristiga utveckling över större områden. Mera information finns i rapporten.

Ett stort tack till alla som deltagit i inventeringen!

Läs mer
ELEKTRONISK VILTTRIANGELINVENTERING
Tjäder, bild: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi erbjuder inventeringsrapporter och grundläggande uppgifter om inventering

 

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Finlands Viltcentral, Forststyrelsen och Jägareförbundet utvecklar tillsammans webbtjänsten riistakolmiot.fi till stöd för vilt- och rovdjurstriangelinventerare. Webbtjänsten ställer inventeringsuppgifter till förfogande för dem som behöver sådana uppgifter på ett ännu bättre sätt. Förhoppningen är att tjänsten är till hjälp särskilt i regleringen av jakten och i det relaterade beslutsfattandet.

Tjänsten underlättar rapporteringen av inventeringsuppgifter. Jämförbarheten av uppgifterna enligt år och region förbättras och viltuppgifter kan ännu bättre och i ännu större omfattning användas i det administrativa och lokala beslutsfattandet. Förutom inventeringsrapporter erbjuder tjänsten grundläggande uppgifter om vilttriangelinventering, de arter som är föremål för inventering samt anvisningar och handledning för dem som gör inventeringar.

Aktuellt

Småviltstammarna fortsätter i väntad riktning – sydliga arter klarar sig allt bättre
Jägarna har under föregående vinter igen förtjänstfullt inventerat djurspår i snön längs vilttrianglar runt om i landet. Triangelinventeringen producerar viktig information om hur småviltstammarna utvecklas lokalt. I hela Finland utfördes vinterinventering av totalt 586 vilttrianglar, varav 39 var åkertrianglar. Vintern var rekordvarm i hela landet och det fanns exceptionellt lite… Läs mer
Snö- och väderförhållandena försvårade inventeringen av snöspå
Snö- och väderförhållandena försvårade inventeringen av snöspår – endast små förändringar i småviltbeståndet Utifrån den gångna vinterns inventering av snöspår ligger genomsnittsvärdena för spår av många småviltsarter på samma nivå som tidigare år enligt en riksomfattande granskning. Bestånden av hermelin, ekorre, skogshare och fälthare är högre än för vintern innan. Läs mer
VAD ÄR VILTTRIANGELINVENTERING?

Björn, bild: Petri Timonen

Vilttrianglarna är fasta inventeringslinjer för övervakningen av skogsvilt

Ett hållbart nyttjande av viltstammarna och en riktigt dimensionerad avskjutning förutsätter goda och tillförlitliga uppgifter om stammarnas numerär och trender. Vilt- och fälttrianglarna är forskningens verktyg i arbetet att få fram information om skogs- och jordbruksmarkernas viltstammar som bas för uppskattning av stammarnas storlek och planering av effektiva viltvårdsåtgärder. Årsvisa uppgifter om viltets förekomst och årliga produktion gagnar såväl jakt som vetenskaplig forskning. Övervakningen av viltstammarna är ett samarbete mellan viltforskningen och landets jägarkår. Bortåt 10 000 jägare deltar årligen i olika övervakningsprogram. Forskningens uppgift är att organisera räkningarna och behandla resultaten. Jägarna utför det krävande fältarbetet på frivillig basis. Särskilda övervakningsprogram har startats för ett flertal viltgrupper. Skogsviltets övervakning är baserad på resultaten från vilttriangelräkningarna. Jämsides görs liknande räkningar i jordbruksmark i områden där bebyggelsen ställvis kan vara tät. Inventeringen omfattar mer än 30 skogsviltarter. Stammarna för änder och gäss övervakas med hjälp av parräkning i maj och kullräkning i juli. De stora rovdjuren, säl, bäver och skogvildren har alla egna övervakningsprogram. Övervakningen av älgstammen kräver så stor noggrannhet att inventeringar görs med flera olika metoder. Viltforskningens viktigaste verktyg i arbetet är älgobservationskortet. Läs mera om vilttriangelinventeringen
Riistakolmiot.fi