Vinterräkning

2022
Tack till alla som deltagit i vinterinventeringen!

Vilt- och fälttriangelinventeringen av snöspår i är snart igen aktuell. Den rekommenderade inventeringstiden är 15.1.–29.2.2022 i södra och mellersta Finland och 15.1.–31.3.2022 i Lappland och Uleåborgstrakten. Vi rekommenderar att resultaten returneras via nättjänsten riistakolmiot.fi genast efter att inventeringen är gjord så att det aktuella materialet är tillgängligt för bruk. I fall du returnerar resultaten på papper, posta blanketterna och kartorna i god tid. Vinterinventeringens sammandrag uppdateras kontinuerligt under sidan Rapporter.

Vi tackar för det värdefulla arbetet ni gjort för viltbestånden under det gånga året.

Trevliga stunder i fält!

Läs mer
ELEKTRONISK VILTTRIANGELINVENTERING
Tjäder, bild: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi erbjuder inventeringsrapporter och grundläggande uppgifter om inventering

 

Naturresursinstitutet, Finlands Viltcentral, Forststyrelsen och Jägareförbundet utvecklar tillsammans webbtjänsten riistakolmiot.fi till stöd för vilt- och rovdjurstriangelinventerare. Webbtjänsten ställer inventeringsuppgifter till förfogande för dem som behöver sådana uppgifter på ett ännu bättre sätt. Förhoppningen är att tjänsten är till hjälp särskilt i regleringen av jakten och i det relaterade beslutsfattandet.

Tjänsten underlättar rapporteringen av inventeringsuppgifter. Jämförbarheten av uppgifterna enligt år och region förbättras och viltuppgifter kan ännu bättre och i ännu större omfattning användas i det administrativa och lokala beslutsfattandet. Förutom inventeringsrapporter erbjuder tjänsten grundläggande uppgifter om vilttriangelinventering, de arter som är föremål för inventering samt anvisningar och handledning för dem som gör inventeringar.

Aktuellt

Tack till alla som deltagit i vinterinventeringen!
Vilt- och fälttriangelinventeringen av snöspår i är snart igen aktuell. Den rekommenderade inventeringstiden är 15.1.–29.2.2022 i södra och mellersta Finland och 15.1.–31.3.2022 i Lappland och Uleåborgstrakten. Vi rekommenderar att resultaten returneras via nättjänsten riistakolmiot.fi genast efter att inventeringen är gjord så att det aktuella materialet är tillgängligt för bruk. I… Läs mer
Spårinventering på snö pågår
Snöspårning på fälttrianglarna pågår 1.1–28.2.2021. På vilttrianglarna är inventeringsperioden 15.1–28.2.2021 i södra och mellersta Finland och 15.1–15.3.2021 i norra Finland. Inventeringarna bör helst göras så fort förhållandena tillåter det. Lycka till med inventeringarna!… Läs mer
Vilttriangelinventeringen sommaren 2020
Årets sommarinventering av vilttrianglar görs 25.7.–9.8.2020. Vi rekommenderar ändå att räkna under de två första veckorna d.v.s. 25.7.–2.8.2020, så att resultaten med säkerhet hinner med som grund för höstens jaktregelring. Det lönar sig också att returnera inventeringsresultaten elektroniskt via riistakolmiot.fi, vilket försnabbar processen. Om du föredrar att returnera resultaten på… Läs mer
VAD ÄR VILTTRIANGELINVENTERING?

Björn, bild: Petri Timonen

Vilttrianglarna är fasta inventeringslinjer för övervakningen av skogsvilt

Ett hållbart nyttjande av viltstammarna och en riktigt dimensionerad avskjutning förutsätter goda och tillförlitliga uppgifter om stammarnas numerär och trender. Vilt- och fälttrianglarna är forskningens verktyg i arbetet att få fram information om skogs- och jordbruksmarkernas viltstammar som bas för uppskattning av stammarnas storlek och planering av effektiva viltvårdsåtgärder. Årsvisa uppgifter om viltets förekomst och årliga produktion gagnar såväl jakt som vetenskaplig forskning. Övervakningen av viltstammarna är ett samarbete mellan viltforskningen och landets jägarkår. Bortåt 10 000 jägare deltar årligen i olika övervakningsprogram. Forskningens uppgift är att organisera räkningarna och behandla resultaten. Jägarna utför det krävande fältarbetet på frivillig basis. Särskilda övervakningsprogram har startats för ett flertal viltgrupper. Skogsviltets övervakning är baserad på resultaten från vilttriangelräkningarna. Jämsides görs liknande räkningar i jordbruksmark i områden där bebyggelsen ställvis kan vara tät. Inventeringen omfattar mer än 30 skogsviltarter. Stammarna för änder och gäss övervakas med hjälp av parräkning i maj och kullräkning i juli. De stora rovdjuren, säl, bäver och skogvildren har alla egna övervakningsprogram.   Läs mera om vilttriangelinventeringen
Riistakolmiot.fi