Vitsvanshjort
Vitsvanshjorten kommer ursprungligen från Nordamerika och i Europa förekommer den med starka stammas endast i Finland. Utbredningen är begränsad till landets sydliga delar. Vitsvanshjorten påträffas främst i löv- och blandskog intill odlad mark. På många ställen är den vintertid beroende av utfodring. Vitvanshjorten är ettsmäckert och relativt litet hjortdjur. Hjorten… Läs mer
Rådjur
Rådjuret förekommer på Åland, i Bottenvikern kustland och tillfälligt i sydöstra Finland. De sista åren har rådjur också förts in till Tavastland och Nyland. Dådjuret gynnar tät löv- och blandskog intill odlingsmark samt frodiga bäck- och ådalar. Arten är vintertid beroende av utfodring. Rådjuret är vårt minsta hjortdjur. Vikten är… Läs mer
Älg
Älgen förekommer i hela landet, men stammen är gles i norr. Älgen växlar mellan sommar- och vinterbetesmarker, vilket leder till typiska höst- och vårvandringar. Älgen övervintrar vanligen på torr mineraljord ofta intill myrmark. Vinterbetesmarkerna bör ha tilräckligt med ungskog och buskage. Älgen är vårt största landdjur. Tjuren väger 240-600 kg… Läs mer
Riistakolmiot.fi