Dvärgvessla
Hermelinen och dvärgvesslan lever i många olika typer av omgivning, men mest gynnar de ängskanter, hyggen och stränder. Spår av de här små rovdjuren kan man påträffa överallt där deras huvudbyten sorkar och möss förekommer med tätare stammar. Hermelinen och dvärgvesslan kan bosätta sig också intill gårdar. Dvärgvesslan väger 30-130… Läs mer
Hermelin
Hermelinen och dvärgvesslan lever i många olika typer av omgivning, men mest gynnar de ängskanter, hyggen och stränder. Spår av de här små rovdjuren kan man påträffa överallt där deras huvudbyten sorkar och möss förekommer med tätare stammar. Hermelinen och dvärgvesslan kan bosätta sig också intill gårdar. Hermelinen väger 80-450 g,… Läs mer
Skogshare
Skogsharen är allmän i flerslags terräng, från ytteskärgård till de nidligaste fjälltrakterna. Den gynnar skogens randzoner samt granblandskog. Den saknas endast på stora enhetliga odlingsmarker. Fältharen däremot är helt beroende av odlingsmark, där den främst förekommer i skogsmark vid åkerkanterna. Fältharens största stammar finns i landets sydvästra delar. På många… Läs mer
Rödräv
Rödräven är allmän i hela landet. Den förekommer såväl i närheten av odling och bebyggelse som i avsides belägna skogstrakter. Förekomsten växlar beroende på näringstillgången (främst sork). Fjällräven förekommer ytterst fåtaligt i de allra nordligaste fjälltrakterna, men rymlingar från åälsfarmer (silverräv) kan påträffas längre söderut. Rödräven väger vanligen 5-9 kg… Läs mer
Fälthare
Skogsharen är allmän i flerslags terräng, från ytteskärgård till de nidligaste fjälltrakterna. Den gynnar skogens randzoner samt granblandskog. Den saknas endast på stora enhetliga odlingsmarker. Fältharen däremot är helt beroende av odlingsmark, där den främst förekommer i skogsmark vid åkerkanterna. Fältharens största stammar finns i landets sydvästra delar. På många… Läs mer
Mård
Mården lever i hela landet, den saknas endast it den allra nordligaste fjällregionen. Mården är i stor utsträckning ett skogsdjur, men den rör sig också på hyggen och myrmark. Den gynnar tydligt gammal gran- och tallskog, men skyr inte heller direkt odlingsmark och bebyggelse.  Mården är större och gövre än… Läs mer
Ekorre
Ekorren förekommer allmänt över hela landet i snart sagt all slags skogsmark. Ekorren är ändå främst en barrskogsart med förkärlek för granskog. Förekomsten växlar kraftigt beroende på förekomsten av grankottar, vilka är ekorrens viktigaste näring på vintern. Ekorren väger 200-400 g och kroppslägden är 18-24 cm. Vinterpälsen går i grått… Läs mer
Utter
Uttern förekommer över hela landet, men tätheten varierar mycket i olika områden. Den tätaste utterstammen finns i mellersta Finlands sjödistrikt vid mindre sjöar och bäckar med klart vatten. Uttern försvann för en tid nästan helt från skärgården, där den tidigare var allmän. Uttern är det mest utpräglade vattendjuret bland mårddjuren. Läs mer
Riistakolmiot.fi