Skogshare 2020
Skogsharens stam har minskat i jämn takt till knappa häften av vad den var tre decennier tillbaka i tiden. I Finlands södra- och mellersta delar är tillbakagången tydlig, medan det inte har skett någon entydig minskning i Norra Finland. Hela landets spårtäthet under det gångna året är i enighet med… Läs mer
Räv 2020
Rävens stam har minskat till cirka hälften i hela landet under de senaste 32 åren, men tillbakagången är mindre påfallande i Norra Finland. Speciellt i landets mittersta delar har stammens utveckling varit mera komplex, med en tydlig topp i början av 2000-talet, samt runt 2017. Under den gångna vintern ser… Läs mer
Utter 2020
Utterns stam har ökat i hela landet under den granskade 32-årsperioden, men en fördubbling från tidigt 1990-tal fram till 2005–2010. Efter det har utterstammen varit i det stora hela stabil, eller gått lite tillbaka i Södra Finland under de senaste åren. Jämfört med föregående år har utterns täthetsindex ökat i… Läs mer
Fälthare 2020
Bland småvilt hör den till utbredningen sydliga fältharen till en av de absoluta vinnarna. Under tre decennier har hela landets stam cirka tiofaldigats och ökningen är klar i hela landet, om än mindre tydlig i norra Finland. I södra Finland ser stammens tillväxt ut att ha accelererat under de sista… Läs mer
Ekorre 2020
Ekorrstammens utveckling domineras av stora mellanårsväxlingar, där tydliga toppar återkommer med ojämna mellanrum. I snitt har hela landets tätheter fallit till mindre än hälften under 32 år och tillbakagången är kraftigare längre norr. I Södra Finland har stammen ändå i snitt hållits på ungefär samma nivå. Den gångna vinterns ekorrspårtätheter… Läs mer
Mård 2020
Nationellt har mårdens spårtäthet i vintertaxeringen hållits stabil över uppföljningsperioden, med knappt ett spår per 10 km per dygn. Tätheten har ändå ökat i Södra Finland med cirka 40% och minskat i Norra Finland med 85%. I mellersta delarna av Finland är tätheten stabil. Förra vinterns spårindex minskade på de… Läs mer
Hermelin 2020
I ljuset av vilttrianglarnas vintertaxering har hermelinens stam på tre årtionden minskat till blott en fjärdedel av vad den varit. Trenden pekar i samma riktning överallt i landet, men tillbakagången är kraftigast i artens högborg i norra Finland. Speciellt i norra Finland uppvisar hermelinens täthet ett cykliskt mönster som styrs… Läs mer
Järpe 2016
Den genomsnittliga tätheten av järpe hade sjunkit något jämfört med året innan och var cirka 20 % lägre än genomsnittet under de senaste 10 åren. En minskning konstaterades i största delen av landet; den största i östra och norra Finland. Endast i väster, i trakterna kring Uleåborg och Österbotten samt… Läs mer
Dalripa 2016
Antalet dalripor minskade avsevärt på områdena i UIeåborg och Kajanaland.  En lika låg täthet av dalripa har senast observerats under bottenåren 2008 och 2009. Dalripans kycklingandelar var lägre än under de föregående åren. Även dalripans fortbestånd var mycket svagt i största delen av norra Finland. Men i Lappland har beståndet… Läs mer
Orre 2016
Totaltätheten av orre var nästan lika stor som för ett år sedan, men cirka 20 % lägre än medelvärdet under den senaste 10-årsperioden. Utvecklingen jämfört med året innan var klart tudelad: i södra Finland stärktes orrbeståndet något och i norra Finland försvagades den. Den största tätheten av orre fanns i… Läs mer
Riistakolmiot.fi