Tjäder 2021
Tjäderns bestånd har i snitt ökat en aning jämfört med föregående år. Tjädertätheten är större än normalt i Egentliga Finland, Södra Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen och Lappland. I Norra Tavastland ligger beståndstätheten däremot under medeltalet. Alla dessa lokala resultat gäller både vuxenpopulationen och det totala beståndet, där ungarna räknas… Läs mer
Dalripa 2021
Dalripans bestånd har vuxit moderat i sina starkaste områden i Lappland, Uleåborgstrakten och Kajanaland. Denna utveckling har nu pågått i fyra eller fem år i rad. I Lappland ligger beståndstätheten nu nära det långfristiga medeltalet, medan tätheten i Uleåborgstrakten och Kajanaland fortfarande är under medeltalet. I Lappland används vilttriangelinventeringen för… Läs mer
Järpe 2021
Järpens bestånd har vuxit tydligt i många delar av landet och förändringen från i fjol är förvånansvärt enhetlig. I snitt är förändringen i beståndstätheterna på olika håll i Finland 32 %. I Norra Karelen, Österbotten (längs kusten) och Kajanaland är tillväxten till och med ca 60 %. I Satakunda, Norra… Läs mer
Orre 2021
Orrens bestånd har i snitt ökat jämfört med föregående år, men den lokala variationen är betydlig. I Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen är beståndstätheten väsentligt större än i snitt, men också i Uleåborgstrakten och Södra Tavastland ligger tätheten ovanför medeltalet. I Norra Tavastland och Nyland var orrtätheterna lägre än… Läs mer
Skogshare 2021
Skogsharens bestånd har i ljuset av snöspårsinventeringen minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. Tillbakagången är kraftigast i Södra Finland, medan ingen entydig minskning kan skönjas i Norra Finland. Även längre österut är skogsharens tillbakagång lindrigare. De årliga växlingarna i bestånden är större i Finlands norra och mellersta… Läs mer
Ekorre 2021
Ekorrens bestånd har stora årliga växlingar i hela landet så att tydliga toppår förekommer med ojämna mellanrum. Det förekommer regional och lokal variation i topparnas förekomst. Mellanårsvariationen är störst i Södra Finland. Nationellt har ekorrens spårtäthet minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. I Södra Finland är tillbakagången… Läs mer
Hermelin och vessla 2021
Den till utbredningen nordliga hermelinens bestånd har enligt snöspårsinventeringen minskat till bara en femtedel sedan början av den 33-åriga uppföljningsperioden. Tillbakagången är något kraftigare längre norrut. Den gångna vinterns spårtätheter avviker inte nämnvärt från det normala, även om de två år i följd har ökat i Norra Finland, den långfristiga… Läs mer
Utter 2021
Utterspår är fåtaliga i snöspårsinventeringen, men det stora materialet ger ändå en hyfsad bild av denna i hela landet utbredda och på vintern aktiva artens beståndsförändringar. Utterns bestånd har ökat i hela landet under uppföljningsperioden (33 år) och nära fördubblats under de två första decennierna, från början av 1990-talet. Efter… Läs mer
Fälthare 2021
Fältharen, som trivs i Södra- och Västra Finlands jordbrukslandskap har under uppföljningsperioden (33 år) ökat drastiskt på hela sitt utbredningsområde. Beståndet har mer än tiofaldigats, men även det kan vara en underskattning, då vi i granskningen har likvärdigt använt både vilttrianglar i skogslandskap och fälttrianglar. Fälttrianglarna representerar bättre fältharens livsmiljö. Läs mer
Mård 2021
Mårdens bestånd har enligt snöspårinventeringen hållits nationellt stabilt över den 33-åriga uppföljningsperioden. Beståndsutvecklingen uppvisar ändå regionala skillnader, med en minskning i Södra Finland till knappa hälften och en ökning i Norra Finland till nästan det dubbla. Trots detta mönster kan man säga att spårtätheterna är i samma storleksklass i hela… Läs mer
Riistakolmiot.fi