Dalripa 2020
Hos dalripa kunde inte urskiljas väsentliga avvik i kullstorlek eller ungandel. Visserligen finns det tillräcklig information för att uppskatta dessa endast från artens kärnområden i Finland (Lappland, Uleåborgtrakten och Kajanaland). Jämfört med förra året har dalripans beståndstäthet vuxit i Kajanaland och hållits tämligen på samma nivå i Uleåborgtakten och Lappland,… Läs mer
Järpe 2020
Järpen har under gångna sommaren haft större kullar än normalt längs Österbottens kust och i Norra Tavastland. I Södra Savolax och Sydöstra Finland har kullarna däremot varit mindre än vanligt. I Södra Tavastland, Norra Karelen och Kajanaland har ungandelen varit låg. Läget hos järpen illustrerar hur mycket lokal variation det… Läs mer
Tjäder 2020
Tjäderns kullstorlekar låg nära de lokala medeltalen i hela landet. I södra Savolax är ungandelen lägre än normalt. Tjäderns beståndstäthet har på de flesta områdena hållits stabila, eller varit i enlighet med den långfristiga beståndsutvecklingen. Längs Österbottens kust har beståndet kontinuerligt minskat och ligger för tillfället på knappa hälften av… Läs mer
Orre 2020
Orren hade i år större kullar än i snitt i Nyland, Norra Karelen, samt Södra och Mellersta Österbotten (i inlandet). Ungandelen var lägre än normalt längs Österbottens kust, i Norra Karelen och Kajanaland. Orrtätheten var mestadels stabil. På en del områden återhämtar sig beståndet efter en svacka 3–5 år tillbaka. Läs mer
Skogshare 2020
Skogsharens stam har minskat i jämn takt till knappa häften av vad den var tre decennier tillbaka i tiden. I Finlands södra- och mellersta delar är tillbakagången tydlig, medan det inte har skett någon entydig minskning i Norra Finland. Hela landets spårtäthet under det gångna året är i enighet med… Läs mer
Räv 2020
Rävens stam har minskat till cirka hälften i hela landet under de senaste 32 åren, men tillbakagången är mindre påfallande i Norra Finland. Speciellt i landets mittersta delar har stammens utveckling varit mera komplex, med en tydlig topp i början av 2000-talet, samt runt 2017. Under den gångna vintern ser… Läs mer
Utter 2020
Utterns stam har ökat i hela landet under den granskade 32-årsperioden, men en fördubbling från tidigt 1990-tal fram till 2005–2010. Efter det har utterstammen varit i det stora hela stabil, eller gått lite tillbaka i Södra Finland under de senaste åren. Jämfört med föregående år har utterns täthetsindex ökat i… Läs mer
Fälthare 2020
Bland småvilt hör den till utbredningen sydliga fältharen till en av de absoluta vinnarna. Under tre decennier har hela landets stam cirka tiofaldigats och ökningen är klar i hela landet, om än mindre tydlig i norra Finland. I södra Finland ser stammens tillväxt ut att ha accelererat under de sista… Läs mer
Ekorre 2020
Ekorrstammens utveckling domineras av stora mellanårsväxlingar, där tydliga toppar återkommer med ojämna mellanrum. I snitt har hela landets tätheter fallit till mindre än hälften under 32 år och tillbakagången är kraftigare längre norr. I Södra Finland har stammen ändå i snitt hållits på ungefär samma nivå. Den gångna vinterns ekorrspårtätheter… Läs mer
Mård 2020
Nationellt har mårdens spårtäthet i vintertaxeringen hållits stabil över uppföljningsperioden, med knappt ett spår per 10 km per dygn. Tätheten har ändå ökat i Södra Finland med cirka 40% och minskat i Norra Finland med 85%. I mellersta delarna av Finland är tätheten stabil. Förra vinterns spårindex minskade på de… Läs mer
Riistakolmiot.fi