Orre 2022
Orrbeståndets täthet efter häckning (8,5 individer / km2) har hållits på ungefär samma nivå som föregående år och är därmed något större än beståndets långfristiga medeltal. De vuxna fåglarnas bestånd har ändå ökat nationellt i snitt med ca 20 % och är nu klart tätare än normalt. Ungandelen har däremot… Läs mer
Tjäder 2022
Tjäderbeståndets totaltäthet (4,5 individer / km2) har hållits på samma nivå som i fjol, det vill säga något ovanför snittet. Även vuxenbeståndens täthet har hållits på samma nivå som 2021. Ungproduktionen är genomsnittlig enligt alla mått. I Norra Karelen har beståndet vuxit och ligger klart ovanför snittet. Speciellt de vuxna… Läs mer
Järpe 2022
Järpbeståndets totaltäthet (6,7 individer / km2) är nära det långfristiga medeltalet och har inte ändrats nämnvärt från föregående år. Inte heller i vuxenbeståndet kan urskiljas någon förändring på nationell nivå. Järpens ungproduktion var normal, det vill säga nära snittet. Kullstorleken minskade något från förra sommaren, då kullarna var avsevärt stora. Läs mer
Dalripa 2022
Nationellt sett har dalripans bestånd gått aningen tillbaka sedan sommaren 2021. Den uppskattade totaltätheten (0,8 individer / km) är något under det långfristiga medeltalet. Häckningsframgången har på nationellt sett varit på genomsnittlig nivå. I Uleåborgstrakten är dalripstätheten nära snittet som följd av en moderat beståndstillväxt. Ungandelen ligger lokalt på en… Läs mer
Tjäder 2021
Tjäderns bestånd har i snitt ökat en aning jämfört med föregående år. Tjädertätheten är större än normalt i Egentliga Finland, Södra Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen och Lappland. I Norra Tavastland ligger beståndstätheten däremot under medeltalet. Alla dessa lokala resultat gäller både vuxenpopulationen och det totala beståndet, där ungarna räknas… Läs mer
Dalripa 2021
Dalripans bestånd har vuxit moderat i sina starkaste områden i Lappland, Uleåborgstrakten och Kajanaland. Denna utveckling har nu pågått i fyra eller fem år i rad. I Lappland ligger beståndstätheten nu nära det långfristiga medeltalet, medan tätheten i Uleåborgstrakten och Kajanaland fortfarande är under medeltalet. I Lappland används vilttriangelinventeringen för… Läs mer
Järpe 2021
Järpens bestånd har vuxit tydligt i många delar av landet och förändringen från i fjol är förvånansvärt enhetlig. I snitt är förändringen i beståndstätheterna på olika håll i Finland 32 %. I Norra Karelen, Österbotten (längs kusten) och Kajanaland är tillväxten till och med ca 60 %. I Satakunda, Norra… Läs mer
Orre 2021
Orrens bestånd har i snitt ökat jämfört med föregående år, men den lokala variationen är betydlig. I Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen är beståndstätheten väsentligt större än i snitt, men också i Uleåborgstrakten och Södra Tavastland ligger tätheten ovanför medeltalet. I Norra Tavastland och Nyland var orrtätheterna lägre än… Läs mer
Skogshare 2021
Skogsharens bestånd har i ljuset av snöspårsinventeringen minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. Tillbakagången är kraftigast i Södra Finland, medan ingen entydig minskning kan skönjas i Norra Finland. Även längre österut är skogsharens tillbakagång lindrigare. De årliga växlingarna i bestånden är större i Finlands norra och mellersta… Läs mer
Ekorre 2021
Ekorrens bestånd har stora årliga växlingar i hela landet så att tydliga toppår förekommer med ojämna mellanrum. Det förekommer regional och lokal variation i topparnas förekomst. Mellanårsvariationen är störst i Södra Finland. Nationellt har ekorrens spårtäthet minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. I Södra Finland är tillbakagången… Läs mer
Riistakolmiot.fi