Instruktioner för sommarinventeringen

Tidpunkt

Sommarinventeringen av vilttrianglar görs 22.7.–6.8.2022, helst under periodens två första veckor. Inventeringen görs dagtid. Triangeln kan spjälkas upp i delar som inventeras av olika grupper tillsammans, med det hela måste ändå ske under en och samma dag och resultaten returneras samlat.

Ladda ned blanketten och instruktioner här

Sommarinventering av vilttriangel

Instruktioner för sommarinventeringen

Arter som inventeras

Sommarinventeringen omfattar skogshönsfåglarna (tjäder, orre, järpe och dalripa) samt morkulla och skogshare. Dessutom bokförs alla observationer av björn: sedda djur, spår, spillning, rivmärken på träd, rivna myrstackar, etc.

Inventeringens gång

Inventeringen görs i tremanna grupp som framskrider i en jämn front med 20 meters avstånd mellan inventerarna. Den mittersta personen ansvarar för orienteringen och går precis längs de på kartan utmärkta linjerna (d.v.s. tringelns sidor). Gruppen inventerar fåglarna på ett 60 meter brett huvudbälte, vilket innebär att var och en strävar efter att stöta upp fåglarna från ett 10 meter brett område på bägge sidor av gångriktningen. Notera att det inte är tillåtet att använda hund som hjälpmedel t.ex. för att ersätta en person.

På grund av terrängen är det ofta svårt för sidoinventerarna att ständigt hålla exakt 20 meters avstånd till mittmannen. Då hönsfåglar observeras är det är ändå mycket viktigt att försäkra sig om huruvida observationen faller innanför det 60 meter breda huvudbältet, d.v.s. högst 30 meter från triangelns sida, eller alternativt i ytterbältet. Det är skäl att kontinuerligt hålla ett öga på avståndet till mittmannen och inventeringsbältets bredd. I öppen och lättframkomlig terräng kan man gå raskare än i tät och snårig skog, där man bör vara särskilt uppmärksam på att observera eventuella fåglar. Generellt är det är ändå en fördel att framskrida raskt. Om man går långsamt så hinner hönsfåglarna ofta promenera undan från sidorna och förblir då oräknade. Observationer som faller i ytterbältet (utanför huvudbältet) bokförs i en skild kolumn på blanketten.

Sjöar, tjärnar och åkrar på triangellinjen räknas inte med i inventeringen, så i motsats till vinterns spårinventering måste de passeras utan att några observationer görs. Eventuella avsnitt av triangeln som inte blivit inventerade märks tydligt ut på kartan.

Om flera grupper inventerar delar av en och samma triangel, bokförs och rapporteras observationerna på en blankett och en kartkopia där de numreras löpande enligt samma logik som när triangeln inventeras av en grupp.

Bokföring av observationer

Observationerna delas i två grupper: de som faller innanför det 60 meter breda huvudbältet och de som ligger utanför i det så kallade ytterbältet. Dessa bokförs i skilda kolumner på blanketten. Den exakta platsen för observationen märks ut på kartan och numreras med samma löpande nummer som på observationsblanketten. För varje rad på blanketten bör således antecknas en unik motsvarande nummeranteckning på kartan. För fullvuxna fåglar används följande symboler: N = hona, K = hane och O = könet okänt. Ungfåglar märks med symbolen p. Exempelvis bokförs en tjäderhöna med fyra ungar med följande beteckning: tjäder N + 4p. Om man har anledning att misstänka att kullens alla ungar inte blev observerade sätts antalet sedda ungar inom parentes, t.ex. orre N + (6p). I de fall då endast en del av ungarna observeras på huvudbältet antecknas kullen utgående från var hönan observerades. Hos järpe och dalripa kan både tupp och höna påträffas tillsammans med ungarna och då anges det som t.ex. järpe NK + 9p. Ibland kan könet på den fågel som leder kullen förbli okänt och då antecknas t.ex. dalripa O + 6p. Hos tjäder och orre deltar inte tupparna i vården av ungarna. Det händer att man stöter på kullar där ingen fullvuxen fågel observeras och då antecknas t.ex. dalripa 8p.

Väderlek

Inventeringen bör inte göras under extrema väderleksföhållanden. Undvik kyla, hetta, kraftigt regn och kraftig vind.

Resultat

Inventeringens resultat med positionsuppgifter returneras elektroniskt till Naturresursinstitutet snarast efter att inventeringen är gjord via tjänsten riistakolmiot.fi. Det är också möjligt att returnera resultaten per post på pappersblankett och karta till adressen: Luonnonvarakeskus, Tunnus 5003955, Info RIKOL, 00003 Vastauslähetys.

Resultat som nått oss före slutet av inventeringsperioden används som grund för jaktregleringen av skogshönsfågel inkommande höst, så det lönar sig att vara i tid med både räknandet och rapporteringen. Beakta möjliga dröjsmål på posten ifall resultaten returneras på papper.

 

Skriva ut

Riistakolmiot.fi