Rapporter

Vintern 2021
Snöspår inventerades i hela landet – de små viltdäggdjurens bestånd är under ständig förändring Den årliga inventeringen av snöspår runt om i landet har nu kommit till punkt den 33:e vintern i följd, alltsedan 1989. De i skogslandskap belägna vilttrianglarna och genom lantbrukslandskap dragna fälttrianglarna utgör Naturresursinstitutets (Luke) uppföljningsprogram för… Läs mer
Skogshare 2021
Skogsharens bestånd har i ljuset av snöspårsinventeringen minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. Tillbakagången är kraftigast i Södra Finland, medan ingen entydig minskning kan skönjas i Norra Finland. Även längre österut är skogsharens tillbakagång lindrigare. De årliga växlingarna i bestånden är större i Finlands norra och mellersta… Läs mer
Ekorre 2021
Ekorrens bestånd har stora årliga växlingar i hela landet så att tydliga toppår förekommer med ojämna mellanrum. Det förekommer regional och lokal variation i topparnas förekomst. Mellanårsvariationen är störst i Södra Finland. Nationellt har ekorrens spårtäthet minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. I Södra Finland är tillbakagången… Läs mer
Hermelin och vessla 2021
Den till utbredningen nordliga hermelinens bestånd har enligt snöspårsinventeringen minskat till bara en femtedel sedan början av den 33-åriga uppföljningsperioden. Tillbakagången är något kraftigare längre norrut. Den gångna vinterns spårtätheter avviker inte nämnvärt från det normala, även om de två år i följd har ökat i Norra Finland, den långfristiga… Läs mer
Utter 2021
Utterspår är fåtaliga i snöspårsinventeringen, men det stora materialet ger ändå en hyfsad bild av denna i hela landet utbredda och på vintern aktiva artens beståndsförändringar. Utterns bestånd har ökat i hela landet under uppföljningsperioden (33 år) och nära fördubblats under de två första decennierna, från början av 1990-talet. Efter… Läs mer
Fälthare 2021
Fältharen, som trivs i Södra- och Västra Finlands jordbrukslandskap har under uppföljningsperioden (33 år) ökat drastiskt på hela sitt utbredningsområde. Beståndet har mer än tiofaldigats, men även det kan vara en underskattning, då vi i granskningen har likvärdigt använt både vilttrianglar i skogslandskap och fälttrianglar. Fälttrianglarna representerar bättre fältharens livsmiljö. Läs mer
Mård 2021
Mårdens bestånd har enligt snöspårinventeringen hållits nationellt stabilt över den 33-åriga uppföljningsperioden. Beståndsutvecklingen uppvisar ändå regionala skillnader, med en minskning i Södra Finland till knappa hälften och en ökning i Norra Finland till nästan det dubbla. Trots detta mönster kan man säga att spårtätheterna är i samma storleksklass i hela… Läs mer
Rödräv 2021
Rävens bestånd har minskat nationellt till mindre än hälften under uppföljningsperioden (33 år). Spårens antal uppvisar inte nämnvärd årlig variation, utan följer vackert de långfristiga trenderna som antas reflektera beståndsförändringar. Framför allt i landets mittersta delar har utvecklingen varit något komplex, med tydliga botten ca 1995 och 2010 (och närliggande… Läs mer
Sommaren 2020
Det på många håll rekordvarma vädret i juni har försatt höga förväntningar på skogshönsfåglarnas häckningsframgång. Det lovande häckningsåret kan ända ha urvattnats av det påföljande kalla och ostadiga vädret i juli. I Östra Lappland och längs sydkusten har det ändå varit varmt eller normalt väder också i juli. Pågående sommarens… Läs mer
Dalripa 2020
Hos dalripa kunde inte urskiljas väsentliga avvik i kullstorlek eller ungandel. Visserligen finns det tillräcklig information för att uppskatta dessa endast från artens kärnområden i Finland (Lappland, Uleåborgtrakten och Kajanaland). Jämfört med förra året har dalripans beståndstäthet vuxit i Kajanaland och hållits tämligen på samma nivå i Uleåborgtakten och Lappland,… Läs mer

Skriva ut

Riistakolmiot.fi