Rapporter

Sommaren 2020
Det på många håll rekordvarma vädret i juni har försatt höga förväntningar på skogshönsfåglarnas häckningsframgång. Det lovande häckningsåret kan ända ha urvattnats av det påföljande kalla och ostadiga vädret i juli. I Östra Lappland och längs sydkusten har det ändå varit varmt eller normalt väder också i juli. Pågående sommarens… Läs mer
Dalripa 2020
Hos dalripa kunde inte urskiljas väsentliga avvik i kullstorlek eller ungandel. Visserligen finns det tillräcklig information för att uppskatta dessa endast från artens kärnområden i Finland (Lappland, Uleåborgtrakten och Kajanaland). Jämfört med förra året har dalripans beståndstäthet vuxit i Kajanaland och hållits tämligen på samma nivå i Uleåborgtakten och Lappland,… Läs mer
Järpe 2020
Järpen har under gångna sommaren haft större kullar än normalt längs Österbottens kust och i Norra Tavastland. I Södra Savolax och Sydöstra Finland har kullarna däremot varit mindre än vanligt. I Södra Tavastland, Norra Karelen och Kajanaland har ungandelen varit låg. Läget hos järpen illustrerar hur mycket lokal variation det… Läs mer
Tjäder 2020
Tjäderns kullstorlekar låg nära de lokala medeltalen i hela landet. I södra Savolax är ungandelen lägre än normalt. Tjäderns beståndstäthet har på de flesta områdena hållits stabila, eller varit i enlighet med den långfristiga beståndsutvecklingen. Längs Österbottens kust har beståndet kontinuerligt minskat och ligger för tillfället på knappa hälften av… Läs mer
Orre 2020
Orren hade i år större kullar än i snitt i Nyland, Norra Karelen, samt Södra och Mellersta Österbotten (i inlandet). Ungandelen var lägre än normalt längs Österbottens kust, i Norra Karelen och Kajanaland. Orrtätheten var mestadels stabil. På en del områden återhämtar sig beståndet efter en svacka 3–5 år tillbaka. Läs mer
Vinter 2020
Småviltstammarna fortsätter i väntad riktning – sydliga arter klarar sig allt bättre Jägarna har under föregående vinter igen förtjänstfullt inventerat djurspår i snön längs vilttrianglar runt om i landet. Triangelinventeringen producerar viktig information om hur småviltstammarna utvecklas lokalt. Stammarnas utveckling granskas över inventeringens 32-åriga historia, men senaste vinterns spårtätheter jämförs… Läs mer
Skogshare 2020
Skogsharens stam har minskat i jämn takt till knappa häften av vad den var tre decennier tillbaka i tiden. I Finlands södra- och mellersta delar är tillbakagången tydlig, medan det inte har skett någon entydig minskning i Norra Finland. Hela landets spårtäthet under det gångna året är i enighet med… Läs mer
Räv 2020
Rävens stam har minskat till cirka hälften i hela landet under de senaste 32 åren, men tillbakagången är mindre påfallande i Norra Finland. Speciellt i landets mittersta delar har stammens utveckling varit mera komplex, med en tydlig topp i början av 2000-talet, samt runt 2017. Under den gångna vintern ser… Läs mer
Utter 2020
Utterns stam har ökat i hela landet under den granskade 32-årsperioden, men en fördubbling från tidigt 1990-tal fram till 2005–2010. Efter det har utterstammen varit i det stora hela stabil, eller gått lite tillbaka i Södra Finland under de senaste åren. Jämfört med föregående år har utterns täthetsindex ökat i… Läs mer
Fälthare 2020
Bland småvilt hör den till utbredningen sydliga fältharen till en av de absoluta vinnarna. Under tre decennier har hela landets stam cirka tiofaldigats och ökningen är klar i hela landet, om än mindre tydlig i norra Finland. I södra Finland ser stammens tillväxt ut att ha accelererat under de sista… Läs mer

Skriva ut

Riistakolmiot.fi