Rapporter

Sommaren 2021
Resultaten från pågående sommars vilttriangelinventering är uppmuntrande. Bestånden har vuxit hos alla granskade arter. Tjäderns och orrens beståndsförändring från föregående år varierar ganska mycket mellan områden, men riktningen är i snitt växande. I synnerhet järpens bestånd har i likhet med de senaste fyra åren fortsatt att öka i nästan hela… Läs mer
Tjäder 2021
Tjäderns bestånd har i snitt ökat en aning jämfört med föregående år. Tjädertätheten är större än normalt i Egentliga Finland, Södra Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen och Lappland. I Norra Tavastland ligger beståndstätheten däremot under medeltalet. Alla dessa lokala resultat gäller både vuxenpopulationen och det totala beståndet, där ungarna räknas… Läs mer
Dalripa 2021
Dalripans bestånd har vuxit moderat i sina starkaste områden i Lappland, Uleåborgstrakten och Kajanaland. Denna utveckling har nu pågått i fyra eller fem år i rad. I Lappland ligger beståndstätheten nu nära det långfristiga medeltalet, medan tätheten i Uleåborgstrakten och Kajanaland fortfarande är under medeltalet. I Lappland används vilttriangelinventeringen för… Läs mer
Järpe 2021
Järpens bestånd har vuxit tydligt i många delar av landet och förändringen från i fjol är förvånansvärt enhetlig. I snitt är förändringen i beståndstätheterna på olika håll i Finland 32 %. I Norra Karelen, Österbotten (längs kusten) och Kajanaland är tillväxten till och med ca 60 %. I Satakunda, Norra… Läs mer
Orre 2021
Orrens bestånd har i snitt ökat jämfört med föregående år, men den lokala variationen är betydlig. I Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen är beståndstätheten väsentligt större än i snitt, men också i Uleåborgstrakten och Södra Tavastland ligger tätheten ovanför medeltalet. I Norra Tavastland och Nyland var orrtätheterna lägre än… Läs mer
Vintern 2021
Snöspår inventerades i hela landet – de små viltdäggdjurens bestånd är under ständig förändring Den årliga inventeringen av snöspår runt om i landet har nu kommit till punkt den 33:e vintern i följd, alltsedan 1989. De i skogslandskap belägna vilttrianglarna och genom lantbrukslandskap dragna fälttrianglarna utgör Naturresursinstitutets (Luke) uppföljningsprogram för… Läs mer
Skogshare 2021
Skogsharens bestånd har i ljuset av snöspårsinventeringen minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. Tillbakagången är kraftigast i Södra Finland, medan ingen entydig minskning kan skönjas i Norra Finland. Även längre österut är skogsharens tillbakagång lindrigare. De årliga växlingarna i bestånden är större i Finlands norra och mellersta… Läs mer
Ekorre 2021
Ekorrens bestånd har stora årliga växlingar i hela landet så att tydliga toppår förekommer med ojämna mellanrum. Det förekommer regional och lokal variation i topparnas förekomst. Mellanårsvariationen är störst i Södra Finland. Nationellt har ekorrens spårtäthet minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. I Södra Finland är tillbakagången… Läs mer
Hermelin och vessla 2021
Den till utbredningen nordliga hermelinens bestånd har enligt snöspårsinventeringen minskat till bara en femtedel sedan början av den 33-åriga uppföljningsperioden. Tillbakagången är något kraftigare längre norrut. Den gångna vinterns spårtätheter avviker inte nämnvärt från det normala, även om de två år i följd har ökat i Norra Finland, den långfristiga… Läs mer
Utter 2021
Utterspår är fåtaliga i snöspårsinventeringen, men det stora materialet ger ändå en hyfsad bild av denna i hela landet utbredda och på vintern aktiva artens beståndsförändringar. Utterns bestånd har ökat i hela landet under uppföljningsperioden (33 år) och nära fördubblats under de två första decennierna, från början av 1990-talet. Efter… Läs mer

Skriva ut

Riistakolmiot.fi