Rapporter

Skogshare 2023
Skogsharens bestånd har enligt snöspårsinventeringen minskat till knappa hälften under den 35 år långa uppföljningsperioden. Tillbakagången är kraftigast i Södra- och Mellersta Finland. Längre norr men också österut är tillbakagången lindrigare och i Norra Finland har beståndet under de senaste 20 åren varit stabilt. Arten uppvisar rätt stora lokala och… Läs mer
Fälthare 2023
Fältharens bestånd har ökat kraftigt och utbredningsområdet har vidgats. Beståndet har under den 35-åriga uppföljningsperioden cirka 25-faldigats. Artens utbredning koncentrerar sig till Södra och Västra Finlands jordbrukslandskap. Beståndets tillväxthastighet ökar längre österut och längre norrut, vilket innebär att arten sprids österut och norrut. I sydväst är tillväxthastigheten något lägre, troligen… Läs mer
Rödräv 2023
Nationellt sett har rävbeståndet minskat till knappa hälften under den 35 år långa uppföljningsperioden. Efter år 2010 har beståndet ändå varit stabilt, eller svagt växande. Tillbakagången är kraftigare mot öst och svagare längre norrut. I Norra Finland är beståndet så gott som stabilt. I landets mellersta delar har rävbeståndets utveckling… Läs mer
Ekorre 2023
Ekorrbeståndet har nationellt sett minskat till ungefär en tredjedel under uppföljningsperioden som omfattar 35 år. Längre norrut är beståndets täthet mindre och tillbakagången kraftigare jämfört med södra delarna av landet.  Ekorren har stora årliga beståndsväxlingar, som ofta förekommer samtidigt över stora områden. Förra vintern hade ekorren ett klart toppår på… Läs mer
Hermelin 2023
Hermelinbeståndet i Finland har i ljuset av 35 år snöspårstaxering minskat till bara en sjättedel. Tillbakagången har varit kraftigast i landets norra delar där arten i början av uppföljningsperioden var klart vanligare än i Södra Finland. Hermelinbestånden uppvisar betydande växlingar enligt ett cykliskt mönster som drivs av sorkbestånden. Speciellt i… Läs mer
Vessla 2023
Beståndet av vessla i Finland har under den 35 år långa uppföljningsperioden minskat till cirka en tredjedel. Precis som hos hermelinen, är tillbakagången kraftigare längre norr, men hos vesslan är tillbakagången långsammare längre öst. I landets södra delar har beståndet halverats under uppföljningsperioden, medan beståndet har minskat till en fjärdedel… Läs mer
Utter 2023
Uttern är bunden till öppna vattendrag, men förflyttar sig på vintern också långa sträckor över skogsområden. Även om spår av utter i snön är fåtaliga, är de så regelbundna att granskning av snöspårindex ger information om artens bestånd. På basis av snöspårtaxeringen ökade utterbeståndet under 1990-talet och början av 2000-talet,… Läs mer
Mård 2023
Mårdbeståndet har i snitt hållits så gott som stabilt över den 35-åriga uppföljningsperioden. Under samma period har beståndet minskat till ungefär hälften i Södra Finland, hållits stabilt i landets mittersta delar och ökat med cirka 80 % i Norra Finland. Spårtätheterna är numera ungefär samma i hela landet. I årets… Läs mer
Vintern 2023
Taxering av spår i snön visar att bestånden av små viltdäggdjur minskar Sedan årsskiftet har snöspår av däggdjur taxerats i vilttrianglar och fälttrianglar runt om i landet, nu för 35:e vintern i följd. Triangelinventeringen som koordineras av Naturresursinstitutet (Luke) är ett program för systematisk uppföljning av viltdäggdjurens bestånd och utbredning… Läs mer
Sommaren 2022
Enligt årets vilttriangelinventering är skogshönsbeståndens tätheter rätt höga. Orr- och tjäderbestånden ligger något ovanför sina långfristiga medeltal, järpens bestånd nära sitt medeltal och dalripans bestånd lite under medeltalet. Jämfört med föregående sommar har orrens, tjäderns och järpens bestånd hållits på ungefär samma nivå, men det finns mycket variation mellan områden,… Läs mer

Skriva ut

Riistakolmiot.fi