Rapporter

Sommaren 2022
Enligt årets vilttriangelinventering är skogshönsbeståndens tätheter rätt höga. Orr- och tjäderbestånden ligger något ovanför sina långfristiga medeltal, järpens bestånd nära sitt medeltal och dalripans bestånd lite under medeltalet. Jämfört med föregående sommar har orrens, tjäderns och järpens bestånd hållits på ungefär samma nivå, men det finns mycket variation mellan områden,… Läs mer
Orre 2022
Orrbeståndets täthet efter häckning (8,5 individer / km2) har hållits på ungefär samma nivå som föregående år och är därmed något större än beståndets långfristiga medeltal. De vuxna fåglarnas bestånd har ändå ökat nationellt i snitt med ca 20 % och är nu klart tätare än normalt. Ungandelen har däremot… Läs mer
Tjäder 2022
Tjäderbeståndets totaltäthet (4,5 individer / km2) har hållits på samma nivå som i fjol, det vill säga något ovanför snittet. Även vuxenbeståndens täthet har hållits på samma nivå som 2021. Ungproduktionen är genomsnittlig enligt alla mått. I Norra Karelen har beståndet vuxit och ligger klart ovanför snittet. Speciellt de vuxna… Läs mer
Järpe 2022
Järpbeståndets totaltäthet (6,7 individer / km2) är nära det långfristiga medeltalet och har inte ändrats nämnvärt från föregående år. Inte heller i vuxenbeståndet kan urskiljas någon förändring på nationell nivå. Järpens ungproduktion var normal, det vill säga nära snittet. Kullstorleken minskade något från förra sommaren, då kullarna var avsevärt stora. Läs mer
Dalripa 2022
Nationellt sett har dalripans bestånd gått aningen tillbaka sedan sommaren 2021. Den uppskattade totaltätheten (0,8 individer / km) är något under det långfristiga medeltalet. Häckningsframgången har på nationellt sett varit på genomsnittlig nivå. I Uleåborgstrakten är dalripstätheten nära snittet som följd av en moderat beståndstillväxt. Ungandelen ligger lokalt på en… Läs mer
De små viltdäggdjurens snöspår avslöjar förändringar i bestånd och utbredning – ekorren har ett bra år
I början av året har snöspår inventerats i vilttrianglar och fälttrianglar runt om i landet, nu för 34:e gången i rad. Triangelinventeringen som koordineras Naturresursinstitutet (Luke) är en uppföljning av viltdäggdjur. Genom att relatera antalet observerade spår till inventeringsinsatsen, kan man uppskatta förändringar i arternas bestånd och utbredningsområden. För många… Läs mer
Skogshare
Skogsharens bestånd har i ljuset av snöspårsinventeringen minskat under den 34-åriga uppföljningsperioden till knappa hälften. Tillbakagången är kraftigast i Södra- och Mellersta Finland. Längre norr men också österut är tillbakagången lindrigare, och i Norra Finland är beståndet så gott som stabilt. Jämfört med föregående vinter har skogsharens bestånd klart ökat… Läs mer
Fälthare
Fältharens bestånd har ökat mycket kraftigt. Under hela den 34-åriga uppföljningsperioden har beståndet 10–20-faldigats. Artens utbredning är kraftigt koncentrerad till Södra- och Västra Finlands jordbrukslandskap. Beståndets tillväxthastighet ökar ändå längre mot öster, vilket innebär att artens sprids i högre grad österut. I likhet med skogsharen, har högre spårtätheter än vanligt… Läs mer
Ekorre
Ekorrbeståndet har nationellt sett minskat till ca en tredjedel under den 34-åriga uppföljningsperioden. Längre norrut är beståndets täthet mindre och tillbakagången kraftigare. Ekorren har stora årliga beståndsväxlingar. Tydliga toppår förekommer med ojämna mellanrum över stora områden, men det finns även betydande regional variation i topparnas förekomst. Mellanårsvariationen är störst i… Läs mer
Rödräv
Rävbeståndet har minskat till knappa hälften under uppföljningsperioden som omfattar 34 år. Beståndets täthet minskar mot både norr och öster, medan tillbakagången är kraftigare mot öst och något lindrigare längre norrut. I landets mittersta delar har rävbeståndets utveckling uppvisat ett vågigt mönster, med botten runt ca 1995 och 2010, samt… Läs mer

Skriva ut

Riistakolmiot.fi