Sommaren 2022
Enligt årets vilttriangelinventering är skogshönsbeståndens tätheter rätt höga. Orr- och tjäderbestånden ligger något ovanför sina långfristiga medeltal, järpens bestånd nära sitt medeltal och dalripans bestånd lite under medeltalet. Jämfört med föregående sommar har orrens, tjäderns och järpens bestånd hållits på ungefär samma nivå, men det finns mycket variation mellan områden,… Läs mer
Orre 2022
Orrbeståndets täthet efter häckning (8,5 individer / km2) har hållits på ungefär samma nivå som föregående år och är därmed något större än beståndets långfristiga medeltal. De vuxna fåglarnas bestånd har ändå ökat nationellt i snitt med ca 20 % och är nu klart tätare än normalt. Ungandelen har däremot… Läs mer
Tjäder 2022
Tjäderbeståndets totaltäthet (4,5 individer / km2) har hållits på samma nivå som i fjol, det vill säga något ovanför snittet. Även vuxenbeståndens täthet har hållits på samma nivå som 2021. Ungproduktionen är genomsnittlig enligt alla mått. I Norra Karelen har beståndet vuxit och ligger klart ovanför snittet. Speciellt de vuxna… Läs mer
Järpe 2022
Järpbeståndets totaltäthet (6,7 individer / km2) är nära det långfristiga medeltalet och har inte ändrats nämnvärt från föregående år. Inte heller i vuxenbeståndet kan urskiljas någon förändring på nationell nivå. Järpens ungproduktion var normal, det vill säga nära snittet. Kullstorleken minskade något från förra sommaren, då kullarna var avsevärt stora. Läs mer
Dalripa 2022
Nationellt sett har dalripans bestånd gått aningen tillbaka sedan sommaren 2021. Den uppskattade totaltätheten (0,8 individer / km) är något under det långfristiga medeltalet. Häckningsframgången har på nationellt sett varit på genomsnittlig nivå. I Uleåborgstrakten är dalripstätheten nära snittet som följd av en moderat beståndstillväxt. Ungandelen ligger lokalt på en… Läs mer
Sommaren 2021
Resultaten från pågående sommars vilttriangelinventering är uppmuntrande. Bestånden har vuxit hos alla granskade arter. Tjäderns och orrens beståndsförändring från föregående år varierar ganska mycket mellan områden, men riktningen är i snitt växande. I synnerhet järpens bestånd har i likhet med de senaste fyra åren fortsatt att öka i nästan hela… Läs mer
Tjäder 2021
Tjäderns bestånd har i snitt ökat en aning jämfört med föregående år. Tjädertätheten är större än normalt i Egentliga Finland, Södra Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen och Lappland. I Norra Tavastland ligger beståndstätheten däremot under medeltalet. Alla dessa lokala resultat gäller både vuxenpopulationen och det totala beståndet, där ungarna räknas… Läs mer
Dalripa 2021
Dalripans bestånd har vuxit moderat i sina starkaste områden i Lappland, Uleåborgstrakten och Kajanaland. Denna utveckling har nu pågått i fyra eller fem år i rad. I Lappland ligger beståndstätheten nu nära det långfristiga medeltalet, medan tätheten i Uleåborgstrakten och Kajanaland fortfarande är under medeltalet. I Lappland används vilttriangelinventeringen för… Läs mer
Järpe 2021
Järpens bestånd har vuxit tydligt i många delar av landet och förändringen från i fjol är förvånansvärt enhetlig. I snitt är förändringen i beståndstätheterna på olika håll i Finland 32 %. I Norra Karelen, Österbotten (längs kusten) och Kajanaland är tillväxten till och med ca 60 %. I Satakunda, Norra… Läs mer
Orre 2021
Orrens bestånd har i snitt ökat jämfört med föregående år, men den lokala variationen är betydlig. I Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen är beståndstätheten väsentligt större än i snitt, men också i Uleåborgstrakten och Södra Tavastland ligger tätheten ovanför medeltalet. I Norra Tavastland och Nyland var orrtätheterna lägre än… Läs mer
Riistakolmiot.fi