Vinter 2020
Småviltstammarna fortsätter i väntad riktning – sydliga arter klarar sig allt bättre Jägarna har under föregående vinter igen förtjänstfullt inventerat djurspår i snön längs vilttrianglar runt om i landet. Triangelinventeringen producerar viktig information om hur småviltstammarna utvecklas lokalt. Stammarnas utveckling granskas över inventeringens 32-åriga historia, men senaste vinterns spårtätheter jämförs… Läs mer
Skogshare 2020
Skogsharens stam har minskat i jämn takt till knappa häften av vad den var tre decennier tillbaka i tiden. I Finlands södra- och mellersta delar är tillbakagången tydlig, medan det inte har skett någon entydig minskning i Norra Finland. Hela landets spårtäthet under det gångna året är i enighet med… Läs mer
Räv 2020
Rävens stam har minskat till cirka hälften i hela landet under de senaste 32 åren, men tillbakagången är mindre påfallande i Norra Finland. Speciellt i landets mittersta delar har stammens utveckling varit mera komplex, med en tydlig topp i början av 2000-talet, samt runt 2017. Under den gångna vintern ser… Läs mer
Utter 2020
Utterns stam har ökat i hela landet under den granskade 32-årsperioden, men en fördubbling från tidigt 1990-tal fram till 2005–2010. Efter det har utterstammen varit i det stora hela stabil, eller gått lite tillbaka i Södra Finland under de senaste åren. Jämfört med föregående år har utterns täthetsindex ökat i… Läs mer
Fälthare 2020
Bland småvilt hör den till utbredningen sydliga fältharen till en av de absoluta vinnarna. Under tre decennier har hela landets stam cirka tiofaldigats och ökningen är klar i hela landet, om än mindre tydlig i norra Finland. I södra Finland ser stammens tillväxt ut att ha accelererat under de sista… Läs mer
Ekorre 2020
Ekorrstammens utveckling domineras av stora mellanårsväxlingar, där tydliga toppar återkommer med ojämna mellanrum. I snitt har hela landets tätheter fallit till mindre än hälften under 32 år och tillbakagången är kraftigare längre norr. I Södra Finland har stammen ändå i snitt hållits på ungefär samma nivå. Den gångna vinterns ekorrspårtätheter… Läs mer
Mård 2020
Nationellt har mårdens spårtäthet i vintertaxeringen hållits stabil över uppföljningsperioden, med knappt ett spår per 10 km per dygn. Tätheten har ändå ökat i Södra Finland med cirka 40% och minskat i Norra Finland med 85%. I mellersta delarna av Finland är tätheten stabil. Förra vinterns spårindex minskade på de… Läs mer
Hermelin 2020
I ljuset av vilttrianglarnas vintertaxering har hermelinens stam på tre årtionden minskat till blott en fjärdedel av vad den varit. Trenden pekar i samma riktning överallt i landet, men tillbakagången är kraftigast i artens högborg i norra Finland. Speciellt i norra Finland uppvisar hermelinens täthet ett cykliskt mönster som styrs… Läs mer
Vinter 2019
Snö- och väderförhållandena försvårade inventeringen av snöspår – endast små förändringar i småviltbeståndet Utifrån den gångna vinterns inventering av snöspår ligger genomsnittsvärdena för spår av många småviltsarter på samma nivå som tidigare år enligt en riksomfattande granskning. Bestånden av hermelin, ekorre, skogshare och fälthare är högre än för vintern innan. Läs mer
Lumijälkilaskenta 2014
Talvi 2014 oli poikkeuksellinen lumijälkilaskentojen kannalta. Tämän vuoksi kaikkien riistakantojen muutoksia alueittain ei voida kuvata luotettavasti. Useimmat keskisuuret nisäkkäät olivat laskennoissa vähempinä kuin vuotta aikaisemmin, kun taas hirvieläinten jälkitiheydet olivat edellisvuotisella tasolla. Tulokset saatiin 487 riistakolmiolta, mikä on neljänneksen vähemmän kuin edellisenä talvena. Läs mer
Riistakolmiot.fi