De små viltdäggdjurens snöspår avslöjar förändringar i bestånd och utbredning – ekorren har ett bra år
I början av året har snöspår inventerats i vilttrianglar och fälttrianglar runt om i landet, nu för 34:e gången i rad. Triangelinventeringen som koordineras Naturresursinstitutet (Luke) är en uppföljning av viltdäggdjur. Genom att relatera antalet observerade spår till inventeringsinsatsen, kan man uppskatta förändringar i arternas bestånd och utbredningsområden. För många… Läs mer
Skogshare
Skogsharens bestånd har i ljuset av snöspårsinventeringen minskat under den 34-åriga uppföljningsperioden till knappa hälften. Tillbakagången är kraftigast i Södra- och Mellersta Finland. Längre norr men också österut är tillbakagången lindrigare, och i Norra Finland är beståndet så gott som stabilt. Jämfört med föregående vinter har skogsharens bestånd klart ökat… Läs mer
Fälthare
Fältharens bestånd har ökat mycket kraftigt. Under hela den 34-åriga uppföljningsperioden har beståndet 10–20-faldigats. Artens utbredning är kraftigt koncentrerad till Södra- och Västra Finlands jordbrukslandskap. Beståndets tillväxthastighet ökar ändå längre mot öster, vilket innebär att artens sprids i högre grad österut. I likhet med skogsharen, har högre spårtätheter än vanligt… Läs mer
Ekorre
Ekorrbeståndet har nationellt sett minskat till ca en tredjedel under den 34-åriga uppföljningsperioden. Längre norrut är beståndets täthet mindre och tillbakagången kraftigare. Ekorren har stora årliga beståndsväxlingar. Tydliga toppår förekommer med ojämna mellanrum över stora områden, men det finns även betydande regional variation i topparnas förekomst. Mellanårsvariationen är störst i… Läs mer
Rödräv
Rävbeståndet har minskat till knappa hälften under uppföljningsperioden som omfattar 34 år. Beståndets täthet minskar mot både norr och öster, medan tillbakagången är kraftigare mot öst och något lindrigare längre norrut. I landets mittersta delar har rävbeståndets utveckling uppvisat ett vågigt mönster, med botten runt ca 1995 och 2010, samt… Läs mer
Utter
Utterbeståndet har på basis av snöspårsinventeringen hållits rätt stabilt under uppföljningsperioden som omfattar 34 år. Beståndet har vuxit ca 90 % i Södra Finland, medan det på andra områden har stabiliserats eller svagt minskat sedan ca 2010. I väst är beståndstillväxten något kraftigare än i öst. Trots att utterspår är… Läs mer
Mård
Mårdbeståndet har i snitt hållits stabilt över den 34-åriga uppföljningsperioden. Beståndsutvecklingen varierar ändå regionalt, med en ca 40 % minskning i Södra Finland och en ca 90 % ökning i Norra Finland. Spårtätheterna är i samma storleksklass i hela landet. Under vintern 2022 har mängden rapporterade spår ökat i landets… Läs mer
Hermelin och vessla
Den till utbredningen nordliga hermelinens bestånd har enligt 34 år av snöspårsinventering minskat till bara en femtedel. Även vesslans bestånd har minskat under uppföljningsperioden till mindre än hälften. Båda arternas tillbakagång är kraftigare längre norrut, men vesslan minskar inte lika mycket i öst som i väst. I synnerhet hermelinbestånden uppvisar… Läs mer
Vintern 2021
Snöspår inventerades i hela landet – de små viltdäggdjurens bestånd är under ständig förändring Den årliga inventeringen av snöspår runt om i landet har nu kommit till punkt den 33:e vintern i följd, alltsedan 1989. De i skogslandskap belägna vilttrianglarna och genom lantbrukslandskap dragna fälttrianglarna utgör Naturresursinstitutets (Luke) uppföljningsprogram för… Läs mer
Skogshare 2021
Skogsharens bestånd har i ljuset av snöspårsinventeringen minskat under uppföljningsperioden (33 år) till ca en tredjedel. Tillbakagången är kraftigast i Södra Finland, medan ingen entydig minskning kan skönjas i Norra Finland. Även längre österut är skogsharens tillbakagång lindrigare. De årliga växlingarna i bestånden är större i Finlands norra och mellersta… Läs mer
Riistakolmiot.fi