Vinterinventeringen lyckades utmärkt trots de svåra förhållandena – inga avsevärda förändringar i viltbestånden

Flera däggdjursarters bestånd hade enligt inventeringen ökat under året som gick. Särskilt skogshare, fälthare, rådjur och mård har ökat i antal. Även bestånden av hermelin och dvärgvessla har ökat i takt med att sorkbeståndet växer. På lång sikt är dessa arters spårtäthet i alla fall lägre än genomsnittet under de senaste tio åren. Bestånden av älg, ekorre, räv och utter har förändrats obetydligt.

Vinterinventeringen genomfördes nu för 27:e gången. Vintrar med exceptionella väderleks- och snöförhållanden kan ge osäkra resultat, eftersom man inte känner till hur förhållanden som avviker från normen påverkar djurens beteende och rörlighet. När man jämför resultaten med vintern innan bör man beakta att också den vintern var mycket snöfattig och att man inte lyckades räkna alla vilttrianglar särskilt i de sydliga delarna av Finland. På lång sikt utgör några år med mindre mängd eller mer osäkert material inget större problem för triangelinventeringarna, utan materialet i sin helhet ger en bra bild av de mer långsiktiga förändringarna i förekomsten av olika arter.

I år kunde man för första gången redovisa resultaten av vinterinventeringen elektroniskt i tjänsten riistakolmiot.fi. Det var också möjligt att sända in resultaten på traditionellt sätt per post. Arbetet med att utveckla tjänsten riistakolmiot.fi fortsätter, men tjänsten kommer säkert att vara en del av viltinventeringarnas framtid eftersom systemet erbjuder varierande möjligheter att söka information och presentera den på olika sätt.

Vid vinterinventeringen räknas antalet spår i snön efter följande arter: skogshare, fälthare, ekorre, rödräv, hermelin, dvärgvessla, mink, mård, utter, lodjur, vildsvin, vitsvanshjort, älg, dovhjort och rådjur samt vissa andra mindre talrika arter. Man noterar också iakttagelser av tjäder, orre, järpe, ripa, rapphöna, fasan, duvhök och korp. För skogshönsfåglarnas del grundar sig den egentliga uppföljningen av bestånden på sommarinventeringen längs samma vilttriangellinjer, som ger exakt information om förekomsten av olika de olika arterna och hur häckningen har lyckats.

Ytterligare information vid Naturresursinstitutet:

planerare Katja Ikonen, katja.ikonen@luke.fi, tfn 0295 327 010
specialforskare Pekka Helle, pekka.helle@luke.fi, tfn 0295 327 410

Riistakolmiot.fi